Яровець Ігор Романович

Посада: науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії НДЛ-20 сенсорики:, асистент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Публікації

1. NixInSe (0001) Metal–Semiconductor Hetero Nano System study / P.V. Galiy, T.M. Nenchuk, A. Ciszewski, P. Mazur, I.R. Yarovets’ and O.R. Dveriy // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. – 2017. – Vol. 39, № 7. – P. 995–1004.

2. Особливості наносистем на основі халькогенідних напів­провідників з природними наноструктурованими матрицями / П.В. Галій, І.Р. Яровець, О.Р. Дверій // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2017. – Випуск. XXI. – С. 4―15.

3. Дослідження мікро- та наноструктури міжшарових поверхонь сколю­вання шаруватих кристалів InSe, інтеркальованих нікелем / П.В. Галій, П. Мазур, А. Ці­жевський, І.Р. Яровець, Т.М. Ненчук, Франк Сімон, Я.М. Бужук, В.Л. Фоменко // Журнал нано- та електронної фізики. ― 2016. ― т. 8, № 1. ― С. 01012-1―01012-11.

4. Microscopic basis for engineering of InSe (Ni) heterostructures / Galiy P. V., Nenchuk T. M., Mazur P., Poplavskyy O. P., Yarovets’ I. R., Dveriy O. R., Buzhuk Ya.M. // XVI International Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. – Ivano-Frankivsk : Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2017. – Р. 215.

5. Scanning tunneling spectroscopy study of In/In4Se3 (100) nanosystem / P. V. Galiy, P. Mazur, A. Ciszewski, T. M. Nenchuk, I. R. Yarovets’ // International re­search and practice conference “Na­no­technology and nanomaterials” (Nano-2017). – Chernivtsi, 2017. – Р. 712.

6. Мікро- та наноструктура поверхонь сколювання шаруватих кристалів InSe, інтеркальованих нікелем / І.Р. Яровець // Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників “Лашкарьовські читання-2016”з міжнародною участю, 6-8 квітня 2016. ― Київ, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України, 2016. ― С. 39.

7. Дослідження топографії та атомної структури поверхонь ско­лювання (100) шаруватих кристалів In4Se3 / Галій П.В., Ненчук Т.М., Яровець І.Р. // Журнал нано- та електронної фізики.  2014.  т. 6, № 2. – с. 02029-1-02029-7.

Розклад