Коман Богдан Петрович

Посада: професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-14

Наукові інтереси

 • напівпровідникова електроніка;
 • комп’ютерна електроніка;
 • технологія напівпровідникових матеріалів;
 • фізика і хімія поверхні;
 • механічні властивості твердотільних структур.

Навчальні дисципліни

Публікації

Монографії:

Коман Б.П. Закономірності міжфазової взаємодії у приповерхневих шарах структур твердо тільної електроніки: Монографія. Б.П.Коман .– Львів, 2017.- 350с. ISBN978-617-10-0403-0.

 

Статті:

 1. Koman  B. P. The  Nature  of  Intrinsic  Stresses  in Thin  Copper  Condensates  Deposited  on Solid  State  Substrates  / B. P. Koman, O. A. Balitskii , V.M.  Yuzevich   Journ. Nano Research,  2018, V.54,  pp.66-74.
 2. Koman  B. P.    Photoplastic  Effect in Narrow-Gap  Mercury Chalcogenide  Crystals  / B. P. Koman,  O. A. Balitskii,  D.S.  Leonov  – Metalofiz. Noveishie Tekhnol. , 2018,  40, No 4, p. 529-540.
 3. Koman  B. P. Self-organizing processes and interphase interaction in solid-state structures / B. P. Koman,  V.M.   Yuzevich   Transylvanian  Review     2018, Vol. XXVI,  No. 29. p.7639–7651.
 4. Yuzevich  V.M.  Thermodynamic and adhesive parameters of nanolayers in the   system “metal-dielectric” / V.M.   Yuzevich, B. P. Koman,  R. M. Dzhala Funct. Mater., 2018, 25, No2, р. 319-328.
 5. Yuzevich  V.M.   The Peculiarities of Contact Potential Difference and Energy Characteristiecs of Metal Boundaries / V.M. Yuzevich, B. P. Koman,  R. M. Dzhala – Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii  2017, т.15 No 4,.703–711.
 6. Yuzevich  V.M. Analysis of metal corrosion under conditions of mechanical impacts  and  aggressive   environments  / V.M.  Yuzevich, R. M. Dzhala, B. P. Koman – Metallofiz. Noveishie Tekhnol.  2017, 39, No. 12: 1655–1667 .
 7. Koman B. P. Effect of combined radiation processing on parameters o f Si-based MOS transistors / B. P. Koman, R. I. Bihun & O. A. Balitskii – Radiation Effects and Defects in Solids 2017, Vol.172, NOS.7-8, p.600-609.
 8. Koman B. P. Deformation-Induced Interfacial Interactionin Elastically-Plastically Deformed Single Crystals of CdxHg1_xTe / B. P. Koman // Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 39, No. 8: 1129—1148 (2017)
 9. Koman B.P., Yuzevich V.M.. Energy parameters of Interfacial layers in composite systems grapheme-(Si,Cu,Fe, Co, Au, Ag, Al, Ru, Hf, Pb) and semiconductors (Si, Ge)- ( Fe,Co,Cu,Al, Cr, W, Pb) / B.P. Koman, V.M. Yuzevich // Jоurnal of Nano-Electronic Physics– 2015.– Vol. 7 , No4 , 04059 (7pp).
 10. Б. П. Коман, І.М. Ровецький, В.М. Юзевич. АСМ-дослідження поверхні металічних конденсатів на монокристалічному кремнії та енергетичні параметри міжфазової взаємодії в системі «металічний конденсат—напівпровідник» – Металофізика і новітні технології. – 2015.– Т. 37, № 11.– С. 1443 – 1460.
 11. Коман Б. П. Особливості міжфазової взаємодії у структурах Si-SiO2 / Б. П. Коман // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2016.– Т.13, №2.–C. 84–93.
 12. Оленич И. Б., Монастирский Л.С., Коман Б.П., Лучечко А.П.. Влияние пассивирующих пленок на фотолюминесценцию пористого кремния //Журнал прикладной спектроскопии, 2016, т. 83, № 1, с.126-130.
 13. Коман Б.П. Автоматизований комплекс для дослідження параметрів електроактивних центрів у твердих тілах з використанням методики термостимульованої деполяризації / Б.П. Коман // Відбір і обробка інформації – 2016. – №44 (120)- C.37-44. (міжвід. збірн. наук. праць)
 14. Монастирський Л.С. Розпізнавання газів на основі мікрокомп’ютерного аналізу даних сенсорів поруватого кремнію / Л.С. Монастирський, О.І. Петришин, Б.П. Коман, Р.Я. Яремик // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології. – 2016. – Т. 13, №3. – С. 74–79.
 15. Yuzevych V. M. Near-surface layer of some materials / V. M. Yuzevych, B. P. Koman, R.M. Dzhala // Jоurnal of Nano-Electronic Physics– 2016.– Vol. 8 , No4 , 04005 (7pp).
 16. Оленич І.Б.. Електричні властивості оксидокремнієвих гетероструктур на основі поруватого кремнію / І. Б. Оленич, Л.С.Монастирський, Б.П. Коман // Укр. фіз. журн. 2017. Т.62, №2.–С.166–170.
 17. Коман Б.П. Температурная селективность радиационного воздействия на кремниевые МОП-транзисторы / Б.П. Коман // Физика и техн. полупроводников. – 2014. – Т. 48. – Вып. 5. – С. 677–683.
 18. Коман Б.П. Собственные механические напряжения, термодинамические и адгезионные параметры в системе металлический конденсат–монокристаллический кремний / Б.П. Коман, В.Н. Юзевич // Физика тверд. тела. – 2012. – Т. 54, в. 7. – С. 1335–1341.
 19. Юзевич В.Н. Особенности температурной зависимости энергетических параметров взаимодействия в системах кварц – Pb, NaCl, KCl – Pb / В.Н. Юзевич, Б.П. Коман // Физика тверд. тела. – 2014. – Т. 56, Вып. 3. – С. 583–588.
 20. Юзевич В.Н. Моделирование взаимосвязи механоэлектрических параметров поверхности твердых тел / В.Н. Юзевич, Б.П. Коман // Физика тверд. тела – 2014. – Т. 56. – Вып. 5. – С. 895–902.
 21. Koman B.P. Alfa-particles irradiation in defects in SiO2 films of Si-SiO2 structures / B.P. Koman, O.V. Galchinskij, R.O. Kovalyuk, A.K. Shkolniy // Nucl. Instruments and Meth. in Physics Res. B. – 1996. – 116. – P. 389–392.
 22. Коман Б.П. Розмірна залежність механічних напружень у металічних конденсатах на кремнії / Б.П. Коман, В.М. Юзевич // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. –№8. – С.145–151.
 23. Юзевич В.М. Енергія адгезійних зв’язків у системі конденсат міді на монокристалічному кремнії / В.М.Юзевич, П.М.Сопрунюк, Б.П. Коман, П.В.Луговий // Металлофизика и новейшие технологии. – 2005. – Т. 27, № 5. – С. 643–652.
 24. Коман Б.П. Механічні напруження в мідних конденсатах на монокристалічному кремнії / Б.П. Коман, В.М. Юзевич // Металлофизика и новейшие технологии. – 2003. – Т. 25, № 6. – С. 1538–1551.
 25. Коман Б. П. Вплив рентгенівського випромінювання на кремнієві МДН–транзистори / Б.П. Коман // Укр. фіз. жур. – 2000. – Т. 45. –№ 9. – С. 1101–1105.
 26. Коман Б.П. Взаємозв’язок механічних та електрофізичних властивостей власнодефектних кристалів Cd Hg Te / Б. П. Коман // Фізика і хімія твердого тіла. – 2011. – Т. 12. – С. 1018–1025.
 27. Коман Б.П. Вплив альфа-опромінення на кремнієві МОН – транзистори / Б.П. Коман // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2012. – Т. 39. – №1. – С. 88–96.

 

Патенти на винахід та авторські свідоцтва :

 1. Б.П.Коман,  Л.М.Морозов, І.Б. Оленич.  Патент на  винахід  № 117139,  25.06.2018. Спосіб  обробки  кремнієвих  МДН-транзисторів.  Львівський національний університет імені Івана Франка.  МПК92018.01 ) H01L21/00  H01L29/00.
 2. Бігун Р.І.,Стасюк З.В., Коман Б.П., Морозов Л.М.  Спосіб  отримання  наноплівок  міді. Патент на винахід № 116839. Зареєстровано  10.05.2018. МПК (2018.01)  C23C14/18(2006/01) C23C14/24(2006/01)  C03C17/40(2006/01)  C01 G 3/00 B32 B15/20 (2006/01) B82Y 40/00 B82B 3/00 B05D 3/10(206/01) Львівський національний університет імені Івана Франка.
 3. Патент на винахід №110461. Спосіб отримання кремнієвого МДН-транзистора. / Б.П. Коман, Л.М.Морозов. Зареєстровано 12.01. 2016р. МПК H01L21/26 (2016.01). Львівський національний університет імені Івана Франка.
 4. Патент на винахід №108773 Спосіб виготовлення кремнієвих МДН-транзисторів / Коман Б.П., Морозов Л.М., Монастирський Л. С. – 10.06-2015р., Львівський національний університет імені Івана Франка.
 5. Патент № 99369. Україна, МПК (2012). Спосіб зниження концентрації акцепторів / Коман Б.П., Морозов Л. М., Писаревський В. К. (Україна, заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. – № а 201014881 заявл. 13. 12. 2010 р., опубл. 25. 06. 2012 р., Бюл. № 129.
 6. Патент № 86018. Україна, МПК (2006). Спосіб отримання кремнієвого транзистора / Коман Б.П., Морозов Л.М. (Україна, заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. –№ а 200509623 заявл. 13. 10. 2005 р., опубл. 25. 04. 2007 р., бюл. №5.
 7. Патент № 77961. Україна, МПК (2007). Спосіб отримання кремнієвого транзистора / Коман Б.П., Морозов Л.М. (Україна, заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. –№ 2004010504 заявл. 22. 01. 2004 р., опубл. 15. 08. 2005 р., бюл. № 8.
 8. Патент № 72308. Україна, МПК. Спосіб отримання кремнієвого транзистора / Коман Б.П., Морозов Л. М. (Україна, заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. –№ 2002087054 заявл. 28. 08. 2002 р., опубл. 15. 02. 2005 р., бюл. №2.
 9. Деклараційний патент № 72073А, МПК. Спосіб отримання кремнієвого транзистора / Коман Б.П., Морозов Л. М. (Україна, заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. –№2003065799 заявл. 23. 06. 2003р., опубл. 17. 01. 2005 р., бюл. № 1.
 10. Патент № 86137. Україна, МПК (2009). Спосіб металізації кремнієвих підкладок / Коман Б.П., Морозов Л.М. (Україна, заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. – № а 200708457 заявл. 23. 07. 2007 р., опубл. 26. 01. 2009 р., Бюл. № 2.
 11. Патент № 92. Україна, МПК. Спосіб металізації кремнієвих підкладок / Коман Б.П., Морозов Л.М., Юзевич В.М. (Україна, заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. –№ 2002087053 заявл. 28. 08. 2002 р., опубл. 17. 07. 2003 р.
 12. Авторское свидетельство СССР, №1366872, 5D G 01 B 7/08. Емкосный датчик для измерения толщины напыляемой пленки / Юхимюк Ж.Г., Костышин В.Г., Коман Б.П. (Україна, заявник і власник патенту Львівський державний університет імені Івана Франка. –№ 4085720/25–28 заявл. 14. 07. 1986 г., опубл. 15. 01. 1988 г., Бюл. № 2.
 13. Авторское свидетельство СССР, №1456765. кл. 01 В 7/08. Емкосный датчик-свидетель для контроля толщины напыляемой диэлектрической пленки / Юхимюк Ж.Г., Коман Б.П. (Україна, заявник і власник патенту Львівський державний університет імені Івана Франка. – № 4260631. Заявл. 11. 06. 87 г., опубл. 07. 02. 1989 г., бюл. № 5.
 14. Авторское свидетельство СССР, №1461127 Устройство для измерения толщины напыляемой пленки / Коман Б.П., Юхимюк Ж.Г. (Україна, заявник і власник патенту Львівський державний університет імені Івана Франка. Заявка №4260318. Заявл. 11. 06. 1987 г., бюл. 2.

Біографія

Народився 28.08.1950 р., селище Магерів Львівської обл., Жовківського р-ну.

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка ( 1972 р.). Кандидат фізико-математичних наук (1981 р.), доцент кафедри радіоелектронного матеріалознавства (1983 р.), доктор фізико-математичних наук ( 2015р.).

Працював на кафедрах фізики напівпровідників, радіелектронного матеріалознавства, системного проектування, фізичної та біомедичної електроніки.

Наукові інтереси: напівпровідникова електроніка, комп’ютерна електроніка, технологія напівпровідникових матеріалів, фізика і хімія поверхні, механічні властивості твердотільних структур.

Опублікував: монографію, підручник, три навчальних посібники, понад 150 наукових праць у профільних та міжнародних виданнях. Автор 13 Патентів на винаходи та авторських свідоцтв.

Методичні матеріали

Навчальні посібники, підручники.

 1. Коман Б.П.  Методические указания  к проведению научного семинара “ Магнитные материалы  и приборы “для студентов физического факультета. Львов-1983.-25с.
 2. Збірник конкурсних тестових завдань з фізики. / Б.П. Коман, Я.А.Пастирський,О.В.Футей, та ін.).Навчальне видання – 6 видань, доповнених і перероблених   ( 1995, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007 роки) – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка.
 3. Коман Б.П. Лабораторний практикум з напівпровідникової електроніки / Б.П. Коман, М.Я. Мисько.– Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011.– 370 с. ISBN978-613.
 4. Коман Б.П. Функціональні елементи інформаційних систем на базі напівпровідникової електроніки. Навчальний посібник / Б. П. Коман – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 798 с. ISBN 978-966-613-901-9.
 5. Коман Б.П. Основи комп’ютерної електроніки. Підручник. / Б. П. Коман, М.Я.Мисько – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 430 с. ISBN 978-967-656-917-9.

Розклад